สรุปข้อมูลวิสาหกิจ/กลุ่มกาแฟ จังหวัดลำปาง

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มกาแฟ

รายการอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มกาแฟ จ.ลำปาง

อ.เมืองปาน 5

© กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3, ถนนโชตนา, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่