สรุปข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จังหวัดลำพูน

จำนวนกลุ่มกลุ่มเกษตรกร

รายการอำเภอ กลุ่มกลุ่มเกษตรกร จ.ลำพูน

© กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3, ถนนโชตนา, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่