สรุปข้อมูลจังหวัดลำปาง

ผลผลิตกาแฟ จ.ลำปาง

รายการอำเภอที่ปลูกกาแฟ จ.ลำปาง

อ.เมืองปาน 123

© กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3, ถนนโชตนา, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่