สรุปข้อมูลจังหวัดลำพูน

ผลผลิตกาแฟ จ.ลำพูน

รายการอำเภอที่ปลูกกาแฟ จ.ลำพูน

อ.บ้านโฮ่ง 1

© กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3, ถนนโชตนา, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่